?
engru

Mua token Kick


Để nhận được số Kick đã mua bạn hãy qua xác minh KYC.
Hãy gửi những thông tin tới e-mail kyc@sessia.com:
ảnh của bạn
ảnh hộ
chiếu
ảnh với bạn
và hộ chiếu
địa chỉ ethereum
của bạn
Sau khi xác minh cá nhân, địa chỉ Ethereum của bạn sẽ được thêm vào danh sách trắng và bạn đẫ có thể mua Kick.
Địa chỉ hợp đồng:
Số tiền mua tối thiểu là 100 KICKS hoặc    ETH

Để nhận được số Kick đã mua bạn hãy qua xác minh KYC.
Hãy gửi những thông tin tới e-mail kyc@sessia.com:
ảnh của bạn
ảnh hộ
chiếu
ảnh với bạn
và hộ chiếu
địa chỉ ethereum
của bạn
Sau khi xác minh cá nhân, địa chỉ Ethereum của bạn sẽ được thêm vào danh sách trắng và bạn đẫ có thể mua Kick.
Số tiền mua tối thiểu là 100 KICKS hoặc    USD
Việc trả Kick vào ví của bạn sẽ được thực hiện theo tỷ giá của sàn giao dịch tại thời điểm nhận thanh toán vào tài khoản Sessia.